Mr. Zero Animation

“สวัสดีครับ วันนี้ผม Mr. Zero จะพาไปดูโครงการหรือกิจกรรมในฐานะที่เอสซีจีซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่จะมีส่วนสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ว่ามีโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน การใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างอย่างครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การจัดกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น”

X