Our Journey

FUTURE IS NET ZERO 2050

เอสซีจี มุ่งดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานวัตกรรมด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันให้กับลูกค้า

และในวันนี้ท่ามกลางวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก เอสซีจีจึงประกาศแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง 20% ภายในปี 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านโครงการที่นำนโยบายมาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง ด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัย

SCG Future is Net Zero 2050 หรือ การมุ่งสู่องค์กรก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของเอสซีจี คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจของเอสซีจี ในการร่วมส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไป และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

X